Márton Mátyás: A Világtenger kartográfus szemmel
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
Budapest, 2012

borito

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg (a támogatás száma TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003).

Lektorálta:
Prof. Dr. habil. Hevesi Attila, az MTA doktora, professor emeritus
Miskolci Egyetem, Földrajz Intézet, Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék
Prof. Dr. habil. Szabó József, az MTA doktora, professor emeritus
Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Danku György, PhD, tudományos munkatárs
Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár


A Világtenger térképeken című melléklet színes szárazföldi és tengeri árnyékolásos domborzatrajzát (summer) Sziládi József készítette
A borító Kővári József munkája
ISBN 978-963-284-274-5
© Márton Mátyás, 2012


TARTALOMJEGYZÉK


Előszó ......................................................................................................................................................................................7
I. RÉSZ A TENGER MEGISMERÉSÉNEK ÉS TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSÁNAK FEJLŐDÉSE
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
1.1. Bevezetés .......................................................................................................................................................................10
1.1. A kitűzött kutatási feladat .............................................................................................................................................10
1.1.1. A témaválasztás indokai .............................................................................................................................................10
1.1.2. A dolgozat célja ..........................................................................................................................................................11
1.2. Az elvégzett vizsgálatok ................................................................................................................................................12
1.2.1. Személyes kutatástörténeti áttekintés ........................................................................................................................12
1.2.2. Kutatási módszerek ....................................................................................................................................................14
1.3. Köszönetnyilvánítás ......................................................................................................................................................15
2.. A partok és a tengerfelszín megismerése ......................................................................................................................18
2.1. Az ókor — a peripluszok kora .....................................................................................................................................19
2.2. A tengerhajózási térképek megjelenése .......................................................................................................................20
2.3. Portolánok és portolántérképek ...................................................................................................................................20
2.4. Az észak-európai hajózási kalauzok a 14—16. században, és a hajózási atlaszok megjelenése ...............................25
2.5. Portugál roteirók a 16—17. században .......................................................................................................................27
2.6. Önálló kikötőtérképek és (hajózási) atlaszok a 16. századtól .....................................................................................28
2.7. A 19. század tengerhajózási térképei ...........................................................................................................................37
2.8. Évszázadokat túlélő térképészeti alkotások, a szigetatlaszok és az útikönyvek(15—18. század) ..............................38
2.9. Néhény példa Kelet térképészetéből .............................................................................................................................44
2.10. A tengeri tematikus térképészet kezdetei a 17. századtól ...........................................................................................45
3. A tengermély megismerése, az óceán- és tengerfenék-domborzat térképezése ........................................................48
3.1. A földrajzihely-meghatározás fejlődése (Vázlatos áttekintés) ....................................................................................49
3.2. A mélységmérési technika és a tengerfenék-térképezés fejlődése ..............................................................................49
3.2.1. A közvetlen mélységmérés (szondás mélységpontmérés) és a batimetrikus ábrázolás kialakulása ..........................50
3.2.2. Az akusztikus (visszhangos) mélységmérés (szelvény- vagy profi lmérés)
Kísérletek a közvetett mélységmérés megvalósítására ..............................................................................................61
3.2.3. A folyamatosan regisztrált akusztikus mélységszelvénymérés és a precíziós szelvénymérés ...................................62
3.2.4. Egy kis intermezzo — Hidegháború és tengerdomborzat-ábrázolás .........................................................................67
3.2.5. A politikai enyhülés hatása — Nemzetközi együttműködés ......................................................................................70
3.2.6. A területi felmérés kezdetei és kiteljesedése ..............................................................................................................75
3.2.7. A GEBCO a 20. század elejétől az ismeretek mindenkori tükörképe. A földtudományi extrapoláció
térképészeti alkalmazása ............................................................................................................................................79
3.2.7.1. Az első kiadás .........................................................................................................................................................80
3.2.7.2. A második kiadás ....................................................................................................................................................82
3.2.7.3. A harmadik kiadás ...................................................................................................................................................83
3.2.7.4. A negyedik kiadás ...................................................................................................................................................86
3.2.7.5. Az ötödik kiadás .......................................................................................................................................................89
3.2.7.6. A GEBCO Digitális Atlasz (GDA) .........................................................................................................................92
3.3. A tengermélység térképi ábrázolásának fejlődése (Összegzés) ...................................................................................93
II. RÉSZ AZ ÁLTALÁNOS MÉLYSÉGTÉRKÉPEK KÉSZÍTÉSÉNEK ELVI MODELLJE ..........................................................................95
4. Gondolatok a földrajzi térképekről ...............................................................................................................................96
4.1 Kisméretarányú (földrajzi) térképek előállítása ...........................................................................................................96
4.2 A térképalkotás folyamata .............................................................................................................................................97
5. Baranyi IV. vetületének osztott változata.
Új vetület óceánok kisméretarányú (földrajzi) térképi ábrázolásához ...................................................................101
5.1. Előzmények .................................................................................................................................................................101
5.2. Az új vetület származtatása Baranyi IV. Vetületéből .................................................................................................103
5.3. Matematikai leírás......................................................................................................................................................104
6. A batimetrikus térképek domborzatrajza .................................................................................................................107
6.1. A tengerfenék-domborzat felmértsége és a felmérés nehézségei ..............................................................................107
6.2. A mért mélységadatok interpretációja .......................................................................................................................108
6.3. A térképészeti extrapoláció .........................................................................................................................................109
6.4. Az izovonalas domborzatábrázolás és a generalizálás elméleti kérdései .................................................................111
7. A vertikális generalizálás .............................................................................................................................................112
7.1. Az első közelítés. Következtetések ..............................................................................................................................112
7.2. Minimális feltételek ....................................................................................................................................................118
7.3. A mélységlépcsőszám függése az ábrázolni kívánt területtől ....................................................................................118
7.4. A minimális, a közepes, az optimális és a maximális mélységlép-csőszám.
A vertikális generalizálás méretarányfüggése ...........................................................................................................125
7.5. A módosított Töpfer-szabály a mélységvonalszám meghatározására
különböző méretarányú térképekhez .........................................................................................................................126
7.6. Általános következtetések ...........................................................................................................................................129
8. A horizontális generalizálás földtudományi alapjai ...................................................................................................130
8.1. Földünk nagyszerkezeti tagolódása (Lemeztektonika) .............................................................................................130
8.1.1. Litoszféra és asztenoszféra .......................................................................................................................................130
8.1.2. Távolodó lemezszegélyek, mágnesesanomália-sávok ..............................................................................................131
8.1.3. Közeledő lemezszegélyek ........................................................................................................................................132
8.1.4. Horizontális elcsúszás a lemezszegélyek között ......................................................................................................134
8.1.5. A litoszféralemezek mozgásának leírása ..................................................................................................................134
8.2. Az óceánfenék morfológiája és nagyformarendszerei ..............................................................................................135
8.2.1. Az endogén és exogén erők szerepe .........................................................................................................................135
8.2.2. A tengerfenék-domborzati képződmények rendszerezése .......................................................................................136
8.2.2.1. Az „egyenetlen” és „elegyengetett” területek .......................................................................................................136
8..2.2.2. A nagyszerkezeti-morfológiai felosztás ...............................................................................................................136
8.2.2.3. A morfológiai, „topográfi ai” felosztás ..................................................................................................................139
8.2.2.4. A kéregszerkezeti felosztás ...................................................................................................................................140
9. A horizontális generalizálás gyakorlati megvalósítása Az óceánfenék térképi ábrázolása ...................................141
9.1. A kontinensszegély és formakincse ............................................................................................................................141
9.1.1. A self ........................................................................................................................................................................142
9.1.2. A kontinentális lejtő .................................................................................................................................................149
9.2. A mélytengerfenék domborzati formái ......................................................................................................................152
9.2.1. A kontinensláb és a mélytengeri árok ......................................................................................................................153
9.2.2. A nagymedence ........................................................................................................................................................157
9.2.3. A hátságvidék. Két különálló litoszféralemez-szegély alkotta képződmény ...........................................................163
10. A mélységtérképek színvilága....................................................................................................................................170
10.1. Egy klasszikus nemzetközi példa, a GEBCO...........................................................................................................170
10.2. Hazai gyakorlat a 20. század második felében ........................................................................................................170
10.3. Új stílusú színfeldolgozások a hazai tengerábrázolásban a 20. század utolsó negyedétől ....................................171
10.3.1 Szürke summerrel kombinált zöldes tónus a nagyszerkezeti formák kiemelésére ..................................................171
10.3.2. Színtörléses színes summer ....................................................................................................................................173
11. Az általános mélységtérképek névrajza ...................................................................................................................175
11.1. Gondolatok a térképi névrajzról ..............................................................................................................................175
11.2. A térképi névanyag változásának általános okai .....................................................................................................176
11.2.1. A tengerfenék megismerésének hatása a térképi névanyagra ................................................................................177
11.3. A földrajzi nevek és a nyelvtudomány ......................................................................................................................177
11.3.1. Névtudományi vizsgálatok .....................................................................................................................................177
11.3.2. Nyelvészeti alapfogalmak ......................................................................................................................................178
11.3.3. ENSZ határozatok a földrajzi nevek nemzeti és nemzetközi egységesítésére. További alapfogalmak .................178
11.3.4. Az Amerikai Földrajzinév-bizottság (BGN) névadási elvei és az amerikai névtárak ............................................181
11.3.5. A földrajzi nevek helyesírása A Földrajzinév-bizottság tevékenysége .................................................................183
11.3.6. A Földrajzinév-bizottság határozatai a tengerfenék-domborzati nevekről............................................................184
11.4. A földrajzi nevek vizsgálata a földtudományok szemszögéből ................................................................................184
11.4.1. Ellentmondások a földrajzi köznevek (nómenklatúra)és a képződmények
földrajzi jellegét meghatározó elnevezések, szakkifejezések (terminológia) között .............................................185
11.4.2. A földrajzi szakkifejezések (terminológia) és a földrajzi köznevek (nómenklatúra)
összhangjának megteremtése .................................................................................................................................188
11.4.3. Földrajzi fogalmak, földrajzi köznevek .................................................................................................................190
11.5. A korszerű magyar földrajzinév-alkotás. Tengerfenék-domborzati nevek .............................................................192
11.5.1. A földrajzi név előtagjai, megkülönböztető (egyediesítő) elemei ..........................................................................193
11.5.2. A korszerű magyar tengerfenék-domborzati elnevezések történeti előzményei ....................................................193
11.5.3. A szabályozás hiányosságai miatt fellépő hibák a Nagy világatlasz névanyagában ............................................199
11.5.4. A Világtenger domborzatinév-tárából levont következtetések ...............................................................................200
11.5.5. A Jeges-tenger földrajzinév-tára készítésének tapasztalatai ...................................................................................201
11.6. A földrajzi nevek előtagjainak írása ........................................................................................................................202
11.7. Korrekt földrajzi név, helyes névelhelyezés — pontos térkép .................................................................................204
11.8. A névtárkészítés gyakorlata (1986—1991) ..............................................................................................................206
11.8.1. A Világtenger domborzatinév-tára — A nyers változat ..........................................................................................206
11.8.1.1. A javaslat .............................................................................................................................................................206
11.8.1.2. A térképi alap ......................................................................................................................................................206
11.8.1.3. Az objektumok térképi azonosítása .....................................................................................................................207
11.8.1.4. A névanyag könyvtári kartonokon ......................................................................................................................207
11.8.1.5. Jegyzék a névanyagról ........................................................................................................................................207
11.8.1.6. A térképmelléklet ................................................................................................................................................208
11.8.2. A Világtenger domborzatinév-tára Fejlemények és buktatók (1986—1990) .........................................................208
11.8.2.1. A zalaegerszegi IV. magyar névtudományi konferencia .....................................................................................208
11.8.2.2. A Jeges-tenger földrajzinév-tára, mint A Világtenger földrajzinév-tára első kötete ...........................................209
11.8.2.3. A Nemzetközi Térképészeti Társulás konferenciája (Budapest, 1989. augusztus 17—24.) ..............................210
11.8.2.4. A Jeges-tenger földrajzinév-tára, mint A Világtenger földrajzinév-tára első kötete ...........................................210
11.8.2.5. A Nagy világatlasz átdolgozott kiadásának előkészítése (1990—1991) .............................................................211
11.8.3. A Világtenger domborzatinév-tára (1992—) és névegységesítésTovábblépés a nemzetközi kapcsolatokban ......212
11.8.3.1. Az ELTE Térképtudományi Tanszékén folytatódó kutatások .............................................................................212
11.8.3.2. A nemzetközi kapcsolatok áttekintése, továbblépés ...........................................................................................213
11.9. A tengerekkel kapcsolatos nevek csoportjai A legújabb többnyelvű névvizsgálatok eredményei .........................215
11.9.1. Az exonima-endonima kérdéskör ...........................................................................................................................215
11.9.2. Névtípusvizsgálatok ...............................................................................................................................................216
11.9.3. Földrajzi köznevek .................................................................................................................................................217
11.9.4. A földrajzi nevek megkülönböztető, egyediesítő elemei .......................................................................................218
11.9.5. A tényleges földrajzihely azonosítására alkalmatlan nevek ...................................................................................220
III. RÉSZ. A VILÁGTENGER TAGOLÁSA ................................................................................................................................223
12. A Világtenger általános leírása ..................................................................................................................................224
12.1. Oceanográfi ai alapfogalmak ...................................................................................................................................224
12.1.1. Az oceanográfi a tagolódása ....................................................................................................................................224
12.1.2. Tenger—szárazföld statisztikák .............................................................................................................................224
12.1.2.1. Eloszlásgörbék a földrajzi szélesség függvényében ...........................................................................................224
12.1.2.2. A K-i és Ny-i féltekék földrajzi viszonyai ..........................................................................................................225
12.1.2.3. Tengeri és szárazföldi féltekék ............................................................................................................................226
12.2. A Világtenger felosztása ...........................................................................................................................................226
12.2.1. Vertikális tagolás ....................................................................................................................................................228
12.2.2. Horizontális tagolás ...............................................................................................................................................228
12.2.2.1. Hozzávetőleges területi elhatárolások .................................................................................................................228
12.2.2.2. Tengerjogi alapon nyugvó határvonalak .............................................................................................................229
12.2.2.3. Óceánokra és tengerekre történő felosztás ..........................................................................................................231
A Világtenger tagolása (térkép) .......................................................................................................................................240
Irodalomjegyzék ................................................................................................................................................................242
Tárgy- és névmutató .........................................................................................................................................................267
IV. RÉSZ. MELLÉKLETEK ...................................................................................................................................................277
1. melléklet:
Földi Ervin: Előterjesztés a tenger alatti domborzati nevekről [Földrajzinév-bizottság (32. ülés); Budapest, 1979] ........278
2. melléklet:
STANDARDIZATION OF UNDERSEA FEATURE NAMES /
TENGERFENÉK-DOMBORZATI KÉPZŐDMÉNYEK NEVEINEK EGYSÉGESÍTÉSE ...................................................280
A Világtenger térképeken .................................................................................................................................................319
A földrajzi nevek mutatója ...............................................................................................................................................350